pl en
pl en

Regulamin


Regulamin Usługi Recruitify

§ 1. Preambuła

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa warunki i zasady świadczenia usług przez Recruitify Sp. z o.o. (dalej jako „Recruitify”) dla podmiotów, które zawarły z Recruitify umowę o świadczenie usług.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Usługodawca lub Recruitify – Recruitify Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Miła 2 00-180, NIP 5252733667, KRS 0000709889.

2. Usługobiorca – Usługobiorca, który zawarł umowę z Usługodawcą. Usługobiorcą może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c.

3. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca.

4. Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem recruitify.ai, w którym po podaniu loginu i hasła do Konta Usługobiorca może korzystać z Usług.

5. Konto – wpis w bazie danych Portalu, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług.

6. Usługi – świadczenie Usługodawcy realizowane za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron. Usługa jest świadczona w oparciu o zestaw modułów informatycznych wspomagających procesy ułatwiające zarządzanie procesem rekrutacji. Zakres poszczególnych Usług aktywowany jest w zależności od wybranego planu cenowego określonego w Cenniku.

7. Umowa – umowa o świadczeniu Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie oraz gdy ma to zastosowanie – na zasadach określonych w Zamówieniu bądź innych dokumentach określonych przez Usługodawcę.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

9. Okres Rozliczeniowy – pełny miesiąc kalendarzowy, którego pierwszy dzień liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

10. Zamówienie – formularz określający podstawowe parametry Usług.

11. Cennik – dokument informacyjny określający zakres świadczenia Usług, w tym nazwę poszczególnych pakietów oraz wysokość wynagrodzenia należną Usługodawcy z tytułu pozostawiania w gotowości do świadczenia Usług. Jeżeli nic innego nie wynika z Cennika, kwoty podane w Cenniku są kwotami netto, tj. bez VAT.

§ 3. Tryb zawierania Umów

1. Zawarcie Umowy następuje:

a. przez podpisanie i przesłanie Zamówienia (w postaci jego skanu lub innej formy, która spełnia definicję formy dokumentowej w rozumieniu art. 77(2) i 77(3) Kodeksu cywilnego) na podany przez Usługodawcę adres e-mail: contact@recruitify.ai. Usługobiorca jest zobowiązany do wyboru wariantu Usług oraz liczby Okresów Rozliczeniowych, przez którą Usługi będą świadczone,

b. przez podpisanie Zamówienia i dostarczenie go przedstawicielowi handlowemu Usługodawcy - Usługobiorca jest zobowiązany do wyboru wariantu do wyboru wariantu Usług oraz liczby Okresów Rozliczeniowych, przez którą Usługi będą świadczone, lub

c. przez wypełnienie Zamówienia online w Portalu – w czasie wypełniania Zamówienia online w Portalu Usługobiorca wybiera, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji, wariant Usług oraz liczbę Okresów Rozliczeniowych, przez którą Usługi będą świadczone,

d. przez dokonanie Zamówienia drogą telefoniczną.

2. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4. Cechy Usług i warunki Umowy

1. Usługodawca zobowiązuje się pozostawiać w gotowości do świadczenia Usług przez cały okres obowiązywania Umowy. Wynagrodzenie należne Usługodawcy jest wynagrodzeniem za gotowość do świadczenia Usług. Usługobiorca po zawarciu Umowy nie ma obowiązku korzystania z Usług, jednak nie zwalnia go to z konieczności zapłaty wynagrodzenia należnego Recruitify.

2. Usługodawca po zawarciu Umowy zobowiązany jest do wyboru loginu i hasła do Konta.

3. Usługodawca umożliwia samodzielne nadanie przez Usługobiorcę dostępu do Konta wybranym przez Usługobiorcę osobom (np. jego pracownikom) w wybranym przez siebie zakresie. Usługobiorca zobowiązuje się do prowadzenia listy osób, którym nadał dostęp do Konta wraz z zakresem ich uprawnień.

4. Dokonując jakichkolwiek operacji na Koncie Usługobiorca oświadcza, że operacje te są wykonywane za jego wiedzą i zgodą oraz że są w stosunku do niego skuteczne.

5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z uwagi na złożony charakter Usług ich dokładne opisanie nie jest możliwe. Jednak podstawowych zakres funkcjonalności, rozwiązań w ramach danego pakietu Usług oraz wynagrodzenie należne Usługodawcy określa Cennik.

6. W trakcie trwania Umowy Strony w drodze aneksu do Umowy mogą dokonać zmian wybranego przez Usługobiorcę pakietu Usług. W sytuacji, gdy zmiana taka miałaby zmniejszyć wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy, Usługodawca może pobrać opłatę za sporządzenie aneksu i wdrożenie zmian z niego wynikających. Taka zmiana Umowy powoduje wydłużenie świadczenia Usług o 6 Okresów Rozliczeniowych, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, dostęp Usługobiorcy do Konta może zostać ograniczony, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany. Ograniczenie dostępu do Konta nie wpływa na prawo Usługodawcy do wynagrodzenia za pozostawania w gotowości do świadczenia Usług.

8. W szczególnie rażących przypadkach naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca po wystosowaniu, w formie dokumentowej lub pisemnej, do Usługobiorcy wezwania do zaniechania naruszeń ma prawo zablokować dostęp do Konta Usługobiorcy, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. W takim wypadku Usługobiorca zapłaci na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy oraz liczby Okresów Rozliczeniowych, przez które Umowa obowiązywałaby, gdyby nie została rozwiązana z winy Usługobiorcy. Art. 746 § 2 zd. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

9. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a. prawidłowość podstawy prawnej legalizującej zbieranie danych osobowych przez Usługobiorcę lub jego klienta,

b. spełnienie przez Usługobiorcę lub jego klienta obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do osób, których dane osobowe Usługobiorca wprowadza do Konta,

c. przekazanie przez Usługobiorcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz osobom nieupoważnionym dostępu do Konta, w szczególności poprzez ujawnienie hasła lub innych danych niezbędnych dla zalogowania na Konto,

d. wszelkiego rodzaju włamania na Konto, które były wynikiem działania bądź zaniechania Usługobiorcy lub osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz,

e. wykorzystanie Usług przez Usługobiorcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz w sposób niezgodny z jej celami lub Umową,

f. sposób korzystania z Usług przez Usługobiorcę,

g. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awarią Internetu, sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

10. Jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

11. Jeżeli nic innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, Usługodawca ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane z jego wyłącznej winy umyślnej.

12. Zabrania się zamieszczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, rasistowskim, nawołujących do prześladowania z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

13. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania swojego loginu i hasła do Konta w poufności oraz do nieprzekazywania lub udostępniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta, w sytuacji gdy taki dostęp osoba trzecia uzyskała w wyniku działania lub zaniechania Usługobiorcy. W przypadku utraty poufności loginu lub hasła, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę oraz dokonać zmiany hasła.

14. Usługodawca zaleca regularną zmianę hasła do Konta oraz stosowanie tzw. „silnych haseł”.

15. Usługodawca zaleca, aby hasło do Konta nie było zapisane w przeglądarce, z której Usługobiorca łączy się z Portalem oraz aby nie było zapisane w formie papierowej notatki przyklejonej do obudowy monitora lub komputera.

§ 5. Czas trwania Umowy

1. Umowa będzie obowiązywała przez liczbę Okresów Rozliczeniowych wskazaną w Zamówieniu. Jeżeli na 30 dni przed końcem ostatniego Okresu Rozliczeniowego Usługobiorca nie złoży Usługodawcy oświadczenia o zakończeniu Umowy, przy czym liczy się dzień wpłynięcia oświadczenia do Usługodawcy, Umowa przekształca się automatycznie w umowę obowiązującą na czas nieokreślony.

2. Umowa nie wygasa w przypadku śmierci Usługobiorcy będącego osobą fizyczną.

3. Strony przyjmują, że wypowiedzenie Umowy, która została zawarta na czas określony może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, za które Strony uznają jedynie:

a. Likwidację Usługobiorcy rozumianą jako wykreślenie spółki będącej Usługobiorcą z rejestru przedsiębiorców,

b. Prawomocną (ostateczną) utratę przez Usługobiorcę koncesji lub zezwolenia niezbędnego dla prowadzenia działalności gospodarczej,

c. Utratę zdrowia niezbędnego dla prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi), co zostanie udokumentowane odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

4. Wypowiedzenie Umowy, z powodów, o których mowa w ust. 3, następuje za okresem wypowiedzenia wynoszącym:

a. 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego – w przypadku Umów, które zostały zawarte na 12 Okresów Rozliczeniowych,

b. 12 pełnych Okresów Rozliczeniowych ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego – w przypadku Umów, które zostały zawarte na 24 Okresów Rozliczeniowych.

5. Okresy wypowiedzenia o których mowa w ust. 4 skraca się w przypadku, gdyby okres wypowiedzenia był dłuższy niż okres, na który Umowa została zawarta. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu, do którego miała obowiązywać zgodnie z Zamówieniem.

6. Strony przyjmują, że ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie Umowy nie jest zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługobiorcę.

7. W przypadku, gdyby pomimo obowiązywania ust. 3 Usługobiorca wypowiedział Umowę bez ważnego powodu lub za innym okresem wypowiedzenia niż wskazany w ust. 4, a takie wypowiedzenie zostałoby uznane za skuteczne, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Usługodawcy kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy oraz liczby Okresów Rozliczeniowych, przez które Umowa obowiązywałaby, gdyby nie została rozwiązana w związku z wypowiedzeniem Usługobiorcy.

8. Umowę, która przekształciła się zgodnie z ust. 1 w Umowę obowiązującą przez czas nieokreślony można wypowiedzieć za okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 Okres Rozliczeniowy, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Wypowiedzenie winno być złożone na 7 dni przed końcem danego Okresu Rozliczeniowego.

9. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 8 wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej lub dokumentowej, tj. e-mail na adres contact@recruitify.ai.

§ 6. Wynagrodzenie i sposoby płatności

1. Wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do świadczenia Usług określa Cennik obowiązujący w dniu zawarcia Umowy. Wynagrodzenie jest należne za każdy Okres Rozliczeniowy, w którym Usługodawca był gotowy do świadczenia Usług.

2. Usługodawca jest również uprawniony do wynagrodzenia za świadczone na rzecz Usługobiorcy ponad limit wskazany w Cenniku wysyłki SMS oraz usługi CV Parser.

3. Płatność będzie następowała przelewem bankowym na rachunek bankowy.

4. Usługobiorca może dokonać płatności jednorazowej za cały okres trwania Umowy z góry lub dokonywać płatności miesięcznych zgodnych z Okresami Rozliczeniowymi.

5. Faktury będą wystawiane w terminie 7 dni od końca danego Okresu Rozliczeniowego. Usługobiorca zgadza się na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną.

6. Brak otrzymania faktury nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności zapłaty wynagrodzenia.

7. Po przedłużeniu okresu trwania Umowy zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 Usługobiorca dokonuje płatności zgodnie z postanowieniem ust. 2.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim Usługobiorcy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.

8. Strony przyjmują, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

10. W przypadku opóźnienie w zapłacie, Usługodawca jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

11. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekracza 14 dni Usługodawca blokuje Usługobiorcy możliwość udzielania odpowiedzi Użytkownikom. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekracza 28 dni Usługodawca blokuje Usługobiorcy dostęp do Konta. Wykonując te czynności, Usługodawca zachowuje prawo do całości wynagrodzenia.

§ 7. Jakość świadczenia usług

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Do korzystania z Usług niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca przegląda strony portal, pewne funkcje portalu mogą być dla niego niedostępne.

3. Usługi są dostępne na poziomie 97% w skali roku i za niedostępność w pozostałym zakresie Usługodawca nie odpowiada. W przypadku niedostępności Portalu powyżej 7% w skali roku Usługodawca przedłuży Umowę proporcjonalnie do okresu niedostępności.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu w porze od godziny 21.00 do 7.00 w celu uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości portalu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Portalu na podmiot trzeci.

§ 8. Dane osobowe

1. Dla celów prawidłowego świadczenia Usług, Usługobiorca może wprowadzać do Konta dane osobowe.

2. W sytuacji, gdy Usługobiorca samodzielnie lub za pośrednictwem swojego personelu umieści jakiekolwiek dane osobowe w Koncie, dochodzi do powierzenia przetwarzania tych danych osobowych przez Usługobiorcę Usługodawcy w rozumieniu art. 28 RODO.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych umieszczonych na Koncie przetwarza dane osobowe tam umieszczonych przez Usługobiorcę lub za pośrednictwem jego personelu na polecenie Usługobiorcy, przy czym przyjmuje się, że poleceniem przetwarzania jest Umowa lub fakt umieszczenia danych osobowych na Koncie.

4. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem umieszczanych przez niego w Koncie danych osobowych lub że jest podmiotem przetwarzającym w stosunku do tych danych.

5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez podejmowanie następujących operacji: utrwalanie, przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

6. Strony określaną następujące zasady przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych:

a. Sprzedmiot przetwarzania danych osobowych obejmuje dokonywanie przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy,

b. przetwarzanie będzie dokonywane przez czas trwania Umowy,

c. charakter przetwarzania danych osobowych ma prowadzić do wypełnienia obowiązków Usługodawcy związanych z wykonywaniem Umowy,

d. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy,

e. przetwarzanie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany,

f. rodzaj powierzanych danych osobowych obejmuje: wszelkie dane osobowe, jakie mogą zostać przekazane przez kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, w tym w szczególności imiona i nazwiska, adresy korespondencyjne, adresy zameldowania lub zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów, dane o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia.

7. Usługodawca zobowiązuje do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne z prawem oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

8. W celu spełnienia zobowiązań z ust. 7, Usługodawca zobowiązany jest:

a. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały je w tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

b. wdrożyć i stosować środki określone w art. 32 RODO,

c. pomagać, w miarę swoich możliwości, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,

d. uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać Usługobiorcy wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO,

e. umożliwić Usługobiorcy lub wskazanemu przez Usługobiorcę podmiotowi przeprowadzanie audytów i inspekcji dotyczących sposobu realizacji Umowy, z tym, że podmiot wskazany przez Usługobiorcę zobowiązany jest do zawarcia z Usługodawcą umowy NDA określonej przez Usługodawcę,

f. informować Usługobiorcę, jeżeli w ocenie Recruitify przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO lub inne akty prawne regulujące ochronę danych osobowych,

g. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego określonych w Umowie.

9. W związku z charakterem Umowy Strony dopuszczają możliwość dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Recruitify osobie trzeciej, zwanej dalej Podwykonawcą (ogólna zgoda na dalsze powierzenia przetwarzania).

10. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Recruitify, Recruitify zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.

11. Na każde żądanie Usługobiorcy, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności, Recruitify zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania przez Recruitify powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych Usługobiorcy do wykonania ciążących na Usługobiorcy obowiązków wynikających z RODO.

12. Recruitify jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.

13. Recruitify w terminie 14 dni po zakończeniu przetwarzania danych osobowych lub po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy zobowiązany jest do zwrotu Usługobiorcy wszelkich powierzonych danych osobowych lub trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w posiadaniu Recruitify kopii powierzonych danych osobowych - według decyzji Usługobiorcy.

§ 9. Kopie zapasowe

1. W ramach świadczenia Usług, Recruitify zapewnia przechowanie informacji wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę.

2. Dostęp do przechowywanych informacji zapewniany jest poprzez Serwis.

3. W związku z przechowywaniem informacji wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę, Recruitify jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych powierzonych na mocy §9 Umowy przez okres ich przechowywania.

4. Okres przechowywania informacji wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę określa się w Zamówieniu.

5. Za przechowywanie informacji wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę nie jest pobierane wynagrodzenie poza określonym w Zamówieniu.

6. Recruitify może pobierać wynagrodzenie za eksport danych przechowywanych informacji wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę. Wysokość wynagrodzenia określa Zamówienie.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu Usługobiorca może zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: contact@recruitify.ai

2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

a. złożone są przez Usługobiorcę na odpowiedni adres,

b. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Usługobiorca oczekuje,

c. zawierają aktualne dane Usługobiorcy.

3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Usługobiorca w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa. powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

5. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca usuwa stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowości polegały na nieprawidłowym funkcjonowaniu Portalu Usługobiorca otrzymuje zwrot odpowiedniej części uiszczonego wynagrodzenia na rachunek bankowy podany przez Usługobiorcę.

§ 11. Wymagania techniczne i postanowienia końcowe

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.

2. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym https://recruitify.ai/terms/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Jeżeli inicjatorem zmian jest Usługobiorca, zmiany dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozwiązywać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

8. W sytuacji, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne nie powoduje to unieważnienia całego Regulaminu. W miejsce postanowienia nieważnego wchodzą odpowiednie regulacje ustawowe.

9. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r.

§ 12. Okres testowy

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy zawarcie nieodpłatnej Umowy na 14 dniowy okres testowy.

2. W czasie obowiązywania okresu testowego Usługobiorca może korzystać z Usług w zakresie jak określony w rozmowie telefonicznej.

3. W okresie testowym ma zastosowanie Regulamin, z wyłączeniem postanowień o odpłatności i terminach wypowiedzenia.

4. Po okresie testowym Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, chyba że Usługodawca i Usługobiorca zawrą odpłatną Umowę na świadczenie Usług.